Đây là một tài liệu được gửi đến trang Anhbasam bởi "một người cấp tiến": Tôi là một người cấp tiến. Tôi có một vài ư chí giống các bạn. Nếu các bạn viết và đăng những ǵ tôi gửi, tôi sẽ tiếp tục cộng tác và gửi tiếp các tài liệu. Tôi gửi tài liệu này duy nhất cho các bạn. Trong ṿng 24 tiếng nữa, nếu các bạn không sử dụng, tôi sẽ gửi nhiều trang khác và sẽ không thể tiếp tục cung cấp thông tin độc quyền cho các bạn. Chế độ này đă quá thối nát và nhân dân có quyền biết bộ mặt thật của nó.

Name: nguyentandung-letter1.jpg
Views: 609
Size: 98.3 KB

Name: nguyentandung-letter2.jpg
Views: 592
Size: 103.9 KB

Name: nguyentandung-letter3.jpg
Views: 248
Size: 102.2 KB

Name: nguyentandung-letter4.jpg
Views: 208
Size: 104.1 KB

Name: nguyentandung-letter5.jpg
Views: 250
Size: 103.6 KB

Name: nguyentandung-letter6.jpg
Views: 249
Size: 101.0 KB

Name: nguyentandung-letter7.jpg
Views: 249
Size: 103.0 KB

Name: nguyentandung-letter8.jpg
Views: 232
Size: 106.9 KB

Name: nguyentandung-letter9.jpg
Views: 241
Size: 88.6 KB

Nguồn:

https://anhbasam.wordpress.com/2015/...-bo-chinh-tri/